• Loại file
    E-book
  • Loại tài liệu
    PDF
  • Danh mục
    Chatbot

Báo cáo này là sự hợp tác giữa Drift, SurveyMonkey, Salesforce. Chúng tôi hợp tác với mong muốn làm sáng tỏ về cách các chatbot đang thay đổi cách mọi người từ mua hàng và giao tiếp với các doanh nghiệp. Khảo sát được tham khảo trong suốt báo cáo này được thực hiện sử […]

Báo cáo này là sự hợp tác giữa Drift, SurveyMonkey, Salesforce. Chúng tôi hợp tác với mong muốn làm sáng tỏ về cách các chatbot đang thay đổi cách mọi người từ mua hàng và giao tiếp với các doanh nghiệp. Khảo sát được tham khảo trong suốt báo cáo này được thực hiện sử dụng SurveyMonkey Audience từ ngày 30 tháng 10 đếnNgày 6 tháng 11 năm 2017 tại Hoa Kỳ với mẫu là 1.051 người lớn từ 18-64 tuổi. Mẫu được cân bằng theo tuổi và giới tính theo điều tra dân số Hoa Kỳ và là đại diện của dân số trực tuyến người lớn.

backtotop